سعدی

ای پادشه خوبان ، داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد ، وقت است که باز آیی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email