سعدی

از پیش تو راهِ رفتنم نیست

چون ماهی اوفتاده در شست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email