سعدی

از غرقه‌ ی ما خبر ندارد

آسوده که بر کنار دریاست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email