سعدی

برخاست پی رقص و ز صد دل شده جان برد

تابی به میان داد و دلم را ز میان برد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email