سعدی

او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود

کام بستانم از او یا داد بستاند زمن

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email