سعدی

بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم

به دیگران نگذاریم باغ و صحرا را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email