سعدی

بیچاره کسی که از تو بُبرید

آسوده تنی که با تو پیوست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email