سعدی

با جمله برآمیزی و از ما بگریزی

جرم از تو نباشد ٬ گنه از بخت رمیده‌ ست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email