سعدی

چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین

گفت می‌خواهی مگر تا جوی خون راند ز من

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email