سعدی

چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است

طعم دهانت از شکرِ ناب خوشتر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email