حافظ

دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر

گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email