حافظ

دایم گل این بستان شاداب نمی‌ ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email