وصال شیرازی

دست بردم که کشم تیر غمش را از دل

تیر دیگر بزد و دوخت دل و دست به هم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email