سعدی

دیده را فایده آن است که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینایی را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email