سعدی

دیر آمدی ای نگار سر مست

زودت ندهیم دامن از دست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email