سعدی

دوش آرزویِ خواب خوشم بود یک زمان

امشب نظر به رویِ تو از خواب خوشتر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email