حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email