سعدی

ز من مپرس که در دست او دلت چون است

از او بپرس که انگشتهاش در خون است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email