سعدی

سر ، که به کُشتن بنهی پیشِ دوست

بِه ، که به گَشتن بنهی در دیار

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email