سعدی

ستم از کسی است برمن که ضرورت است بردن

نه قرارِ زخم خوردن نه مجالِ آه دارم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email