سعدی

شبهای بی توأم شب گور است در خیال

چون بی تو بامداد کنم روزِ محشر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email