حسرت همدانی

شد سیه روزِ من از یک نگهت

چشمِ بد دور ز چشم سیه ات

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email