هاتف اصفهانی

شتابت چیست ای جان از تنم خواهی برون رفتن

دمی از جسم من بیرون مرو شاید که یار آید

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email