سعدی

صبر بسیار بباید پدرِ پیرِ فلک را

تا دگر مادر گیتی ، چو تو فرزند بزاید

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email