هاتف اصفهانی

عید است و به عیدی چه شود گر به من زار

یک بوسه کنی زان لب جان بخش حواله

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email