حسرت همدانی

غم بیرون ز شمارت بشمارم همه عمر

داوریها به تو در روز شمارست مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email