هاتف اصفهانی

غم عشق نکویان چون کند در سینه ای منزل

گدازد جسم و گرید چشم و نالد جان و سوزد دل

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email