هاتف اصفهانی

فلکم از تو جدا کرد و گمان میکردم

که به شمشیر مرا از تو جدا نتوان کرد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email