حسرت همدانی

قناعت به ز گنج شایگان است

گدایی را که سیم و زر نباشد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email