حسرت همدانی

گرنه از بهرِ نثارِ ره یار است مرا

جانِ شیرین به کف از بهرِ چه کار است مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email