هاتف اصفهانی

گرهی اگر چه هرگز نگشوده ام طمع بین

که ز زلف یار دارم هوس گره گشایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email