حسرت همدانی

از محنت رنجوری عشاق چه داند

آن کس که دو روزی ز تو مهجور نمانده ست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email