حسرت همدانی

آخر از مسجدم ای همنفسان دل بگرفت

راه میخانه کجا خانه‌ ی خمّار کجاست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email