حسرت همدانی

آن را که به سر شورِ تو شیرین پسر افتاد

شیرین پسرانش به جهان از نظر افتاد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email