حسرت همدانی

آن را که میِ بی خودی از وصلِ تو دادند

تا روز قیامت ز خود آن بی‌خبر افتاد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email