حسرت همدانی

آن زمانم که تو از دیده نهان می گشتی

کاش می مردم و در خاک نهان می گشتم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email