رشحه

اگر چه سست بود عهد نیکوان اما

به سست عهدیت ای مه ندیدم و نشنیدم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email