سعدی

آدمی نیست که عاشق نشود فصلِ بهار

هر گیاهی که به نوروز نجنبد حَطَب است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email