سعدی

آدمی نیست مگر کالبدی بی جان است

آنکه گوید که مرا میل به دیدار تو نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email