سعدی

آن نَه مِی بود که دور از نظرت میخوردم

خون دل بود که از دیده به ساغر می‌ شد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email