سعدی

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

گر امیدِ وصل باشد همچنان دشوار نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email