سعدی

این چنین بی خود نرفتی سنگدل

گر بدانستی چه بر ما می‌رود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email