سعدی

ای خواجه ،برو به هر چه داری

یاری بخر و به هیچ مفروش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email