سعدی

از در، در آمدی و من از خود به در شدم

گویی کز این جهان به جهانِ دگر شدم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email