سعدی

از دشمنان برند شکایت به دوستان

چون دوست ، دشمن است ! شکایت کجا برم ؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email