هاتف اصفهانی

امروز بسی پیش ِ تو خوارند و پس از مرگ

بر خاک ِ شهیدانِ تو خار است علامت

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email