حسرت همدانی

باشدم در دل نهان عشقِ تو پنهان چون کنم

زردی رخسار و چشم اشکبارِ خویش را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email