حسرت همدانی

بیش از این نیست دگر طاقت آزار مرا

دگر ای یارِ جفا پیشه میازار مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email