حسرت همدانی

بیا که خاطرِ مجموع عاشقان بی تو

چو زلف در همت آشفته و پریشان است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email