حسرت همدانی

برده دل از کفم آن طرز نگاه

جان فدایِ تو و طرز نگه ات

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email